Executeur

Wat moet er geregeld worden na de uitvaart?                                                                                                             .
Wat doet een executeur en hoe stel ik deze aan?
Wanneer u een testament opstelt kunt u daarin laten opnemen wie na uw overlijden verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Deze persoon wordt executeur testamentair, officieel ook executeur genoemd.

Waarom een executeur aanstellen?
U kunt een testament opstellen zonder dat daarin een executeur wordt aangewezen. In dat geval moeten uw erfgenamen na uw overlijden samen besluiten wie zij verantwoordelijk maken voor de afwikkeling van nalatenschap. Maar vaak wordt wel een executeur aangewezen om de voortgang van de afwikkeling bevorderen. Zo voorkomt u dat de afwikkeling van een erfenis vastloopt, bijvoorbeeld wanneer iemand in het buitenland verblijft of weigert om mee te werken.

Hoe stelt u een executeur aan?
Vanaf 1 januari 2003 kan een executeur alleen in een testament worden benoemd, niet meer bij codicil. Benoemingen in een codicil van vóór 1 januari 2003 blijven wel geldig.

Wie kan ik benoemen als executeur?
Eén van de nabestaanden of erfgenamen kan executeur zijn, maar het kan ook een buitenstaander, zoals een advocaat, vriend of collega zijn. Wanneer u uw nabestaanden niet met deze taak wilt belasten, wanneer u onenigheid voorziet of belangenverstrengeling wilt voorkomen, kunt u een buitenstaander tot executeur benoemen. U kunt één persoon alle bevoegdheden geven, maar u kunt de bevoegdheden ook spreiden over diverse personen. Voor het goed uitvoeren van de taken is het van belang dat een executeur financieel inzicht heeft.

Aanvaarden van de functie als executeur niet verplicht
Niemand is verplicht de rol van executeur ook te aanvaarden; iedere executeur heeft het recht te weigeren. Het is dus verstandig om de beoogd executeur in ieder geval van uw wens op de hoogte te stellen en een reserve-executeur aan te wijzen. Als geen van de aangewezen executeurs de functie wil vervullen, wordt de nalatenschap afgewikkeld als een nalatenschap waarbij er een testament is zonder executeur. Tenzij er in het testament is opgenomen dat de rechter iemand als executeur mag aanwijzen.

De beloning van de executeur
Het loon voor de executeur is bij wet geregeld: 1% van het vermogen op de dag van het overlijden. Maar de erflater kan bij de benoeming in het testament het honorarium ook zelf vaststellen, bijvoorbeeld op een vast bedrag.

Taken van de executeur
Wettelijk heeft de executeur twee taken: het beheren van (de goederen van) de nalatenschap en het betalen van schulden (vereffening) van de nalatenschap. Dat resulteert in diverse taken zoals:

 • Het onderhouden en verzekerd houden van onroerend goed.
 • Het laten taxeren van inboedel en woning.
 • Het opzeggen van abonnementen en verzekeringen.
 • Het verkopen van een effectenportefeuille, ter voorkoming van koersverlies.
 • Het zorgen dat de erfgenamen niet bij de nalatenschap kunnen tot de werkzaamheden afgerond zijn.
 • Het inventariseren en aanschrijven van schuldeisers.
 • Het voldoen van schulden van de nalatenschap.
 • Het verkopen van goederen uit de nalatenschap wanneer dat nodig is om de schulden te voldoen.
 • Aangifte doen voor de erfbelasting.
 • Het informeren van een eventuele legataris en het uitkeren van het legaat.
 • Verantwoorden van de werkzaamheden aan de erfgenamen

Wat er precies van de executeur wordt verwacht, hangt af van het testament. In het testament bepaalt u voor welke taken de executeur verantwoordelijk is. In het testament kunnen persoonlijke opdrachten of taken worden meegegeven aan een executeur zoals het vernietigen van persoonlijke papieren of het vinden van een nieuw onderkomen voor huisdieren.

Wat voor executeurs zijn er?
Er zijn drie soorten executeurs: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de afwikkelingsbewindvoerder.

Begrafenisexecuteur
Na uw overlijden moet uw uitvaart geregeld worden. Vaak doen de nabestaanden dat, maar wanneer u bijvoorbeeld alleenstaand bent, of u verwacht onenigheid tussen de nabestaanden, hoe gaat het dan? In uw testament kunt u iemand benoemen die de taak krijgt uw uitvaart te regelen, een begrafenisexecuteur.

De begrafenisexecuteur krijgt de bevoegdheid om het contact met de uitvaartondernemer te onderhouden en uw uitvaart te regelen. De taken van de begrafenisexecuteur beperken zich uitsluitend tot het regelen van de uitvaart. Deze executeur heeft dus niet de bevoegdheid om bijvoorbeeld abonnementen op te zeggen.

Belangrijk om te weten is dat de begrafenisexecuteur door de uitvaartondernemer wordt beschouwd als de opdrachtgever van de uitvaart. Dat betekent dat de begrafenisexecuteur verantwoordelijk is voor de kosten van de uitvaart. De kosten voor de uitvaart kunnen verhaald worden op de nalatenschap. Wanneer de nalatenschap negatief is en de erfgenamen deze beneficiair aanvaard hebben, is de begrafenisexecuteur zelf aansprakelijk voor de kosten van de uitvaart.

Beheersexecuteur
De executeur heeft twee taken: het beheren van (de goederen van) de nalatenschap en het betalen van schulden (vereffening) van de nalatenschap. In uw testament kunt u iemand benoemen die deze twee taken voor u kan afwikkelen als beheersexecuteur.

U kunt in uw testament de beheersexecuteur ook als de persoon die verantwoordelijk is voor het regelen van uw uitvaart. Echter als u een andere persoon aanwijst als begrafenisexecuteur, dan is de beheersexecuteur niet bevoegd om de uitvaart te regelen.
Wanneer u wilt dat de beheersexecuteur de nalatenschap ook zelfstandig kan afhandelen zonder medewerking van de (andere) erfgenamen. Dan zult u de beheersexecuteur moeten aanstellen als afwikkelingsbewindvoerder.

De betaling van de erfbelasting? De executeur is niet alleen verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap, hij is er zelfs aansprakelijk voor. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de erfgenamen de erfbelasting niet betalen, de executeur dit moet doen.

De afwikkelingsbewindvoerder
De taken van de executeur kunt u in uw testament uitbreiden. Het kan handig zijn om de beheersexecuteur ook de bevoegdheid van afwikkelingsbewindvoerder te geven, zodat hij de nalatenschap ook zelfstandig kan afhandelen zonder medewerking van de (andere) erfgenamen.

De afwikkelingsbewindvoerder kan bijvoorbeeld besluiten uw woning of andere goederen te verkopen om zo uw schulden af te lossen. In sommige testamenten wordt de executeur zoveel bevoegdheid gegeven dat hij/zij de nalatenschap naar eigen inzicht kan afwikkelen.

Het idee achter een afwikkelingsbewindvoerder is dat de afwikkeling van de nalatenschap niet lijdt onder een conflict tussen erfgenamen. Uiteraard moet ook een afwikkelingsbewindvoerder zijn werkzaamheden verantwoorden naar de nabestaanden. Dit is de afsluitende taak van de executeur.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op, ik informeer u graag hierover.